یونگاران

سنترال جاوا پروینس
اندونزی

Ungaran

Indonesia

درباره شهریونگاران

شهریونگاران در استان سنترال جاوا پروینس واقع شده است