تریواندرام / تیراوانانتاپارام

ایالت کرالا
هندوستان

Trivandrum / Thiruvananthapuram

India

درباره شهرتریواندرام / تیراوانانتاپارام

شهرتریواندرام / تیراوانانتاپارام در استان ایالت کرالا واقع شده است