پاتنا

ایالت بیهار
هندوستان

Patna

India

درباره شهرپاتنا

شهرپاتنا در استان ایالت بیهار واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاتنا