شانغای

شانغای پروینس
چین

Shanghai

China

درباره شهرشانغای

شهرشانغای در استان شانغای پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شانغای