بیهای

گانگکسی پروینس
چین

Beihai

China

درباره شهربیهای

شهربیهای در استان گانگکسی پروینس واقع شده است