کینگ ایسلند (که سدچ)

کاوه کنگ پروینس
کومبودیا

King Island (Koh Sdech)

Cambodia

درباره شهرکینگ ایسلند (که سدچ)

شهرکینگ ایسلند (که سدچ) در استان کاوه کنگ پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کینگ ایسلند (که سدچ)