بیزرت

تانیس گورنرات
تونس

Bizerte

Tunisia

درباره شهربیزرت

شهربیزرت در استان تانیس گورنرات واقع شده است