ددما

ددما رگین
تانزانیا

Dodoma

Tanzania

درباره شهرددما

شهرددما در استان ددما رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ددما