ورمنت

غربیرن کاپ پروینس
آفريقاي جنوبي

Vermont

South Africa

درباره شهرورمنت

شهرورمنت در استان غربیرن کاپ پروینس واقع شده است