پرینسیپ

پرینسیپ ایسلند
سائوتومه و پرینسیپ

Principe

Sao Tome and Principe

درباره شهرپرینسیپ

شهرپرینسیپ در استان پرینسیپ ایسلند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرینسیپ