پرینسیپ ایسلند

سائوتومه و پرینسیپ
آفریقا

Principe Island

Sao Tome and Principe

درباره استانپرینسیپ ایسلند

استان پرینسیپ ایسلند در کشور سائوتومه و پرینسیپ واقع شده است

شهرهای استان پرینسیپ ایسلند

سایر استان های سائوتومه و پرینسیپ