گچاس

هارداپ دیستریکت
نامیبیا

Gochas

Namibia

درباره شهرگچاس

شهرگچاس در استان هارداپ دیستریکت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گچاس